Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden website
DREAMINCODE


1. Definities en toepasselijkheid
1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. DREAMINCODE Nederland, rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd Lamstraat 6, 7227 NB Toldijk (Nederland), Kamer van koophandel 63431149, gevestigd te Apeldoorn.
b. Afnemer: iedere wederpartij van DREAMINCODE bij een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking;

c. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen DREAMINCODE en Afnemer, elke wijziging of aanvulling daarop alsmede (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

d. Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door DREAMINCODE gedane aanbiedingen en op alle door DREAMINCODE aangegane Overeenkomsten.
3. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen DREAMINCODE en Afnemer.
4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks met DREAMINCODE schriftelijk is overeengekomen. Deze afwijking(en) hebben uitsluitend betrekking op de desbetreffende Overeen- komst voor welke de afwijking is overeengekomen.
5. Indien een bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd laat dit onverlet de geldigheid van de overige artikelen van deze Voorwaarden.
6. De inhoud van een bepaling als bedoeld in lid 5 wordt geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking van die bepaling.
7. DREAMINCODE wijst uitdrukkelijk andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden van de hand.


2. Totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes en aanbiedingen binden DREAMINCODE niet en gelden slecht als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.
2. Aanbiedingen en toezeggingen van door DREAMINCODE ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend indien zij door DREAMINCODE schriftelijk door een daar toe bevoegde medewerker te zijn bevestigd.
3. De aan DREAMINCODE gegeven bestelling geldt als aanbod. Dit aanbod is door DREAMINCODE aanvaard, zodra het door DREAMINCODE schriftelijk is aanvaard, dan wel wanneer DREAMINCODE op andere voor Afnemer kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van het aanbod is begonnen. De Overeenkomst komt tot stand zodra DREAMINCODE het aanbod heeft aanvaard, welke aanvaarding Afnemer bindt.
4. Het staat DREAMINCODE vrij een bestelling niet te accepteren om haar moverende redenen. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op (schade)vergoeding.
5. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DREAMINCODE is het de Afnemer verboden rechten of plichten uit hoofde van de met DREAMINCODE gesloten Overeenkomst over te dragen aan derden.
6. Indien met twee of meerdere Afnemers wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de Overeenkomst.
7. Afnemer machtigt DREAMINCODE om de Overeenkomst door een door DREAMINCODE aan te wijzen derde uit te laten voeren. Afnemer machtigt DREAMINCODE om alle rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een door DREAMINCODE aan te wijzen derde.


3. Prijzen
1. De prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in eurovaluta, exclusief omzetbelasting.
2. Tenzij bij de totstandkoming van de Overeenkomst anders is bepaald gelden de prijzen en leveringscondities welke op de dag van de aflevering door DREAMINCODE worden gehanteerd. De factuurprijs is in deze bindend.
3. De opgeleverde product(en) worden door DREAMINCODE op een afleveringsdocument vermeld. Indien Afnemer daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst zijn bezwaar aan DREAMINCODE kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleverdocument vermelde product(en) geacht het geleverde juist weer te geven.


4. Levering, leveringstermijnen en risico-overgang
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt levering door aflevering van de product(en) op de locatie welke in de Overeenkomst is overeengekomen.
2. Bij levering gaan alle risico’s voor de product(en) over op Afnemer.
3. Bij levering van de producten, zullen de door DREAMINCODE opgegeven leveringstermijnen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De door DREAMINCODE opgegeven leverings- termijnen gaan in op het moment waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de bestelling benodigde gegevens in het bezit van DREAMINCODE zijn. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgege- ven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke de Afnemer enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan DREAMINCODE onbetaald heeft gelaten.
4. Bij aflevering van de product(en), wordt de wijze van oplevering door DREAMINCODE bepaald. Afnemer dient de producten onmiddellijk af te nemen.
5. Afnemer is gehouden de opgeleverde producten af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Door betaling van het factuurbedrag en/of het tekenen van een afleverdocument, hieronder mede verstaan het tekenen van een digitale danwel geautomatiseerd afleverdocument, bevestigt Afnemer de ontvangst van de opgeleverde producten. Indien Afnemer niet aan zijn afnameverplichting of betalingsverplichtingen voldoet, is DREAMINCODE gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
6. Oplevering van de uit de Overeenkomst voortvloeiende bestelling in gedeelten is toegestaan. DREAMINCODE is gerechtigd de reeds geleverde product(en) onmiddellijk aan Afnemer te factureren.


5. Betaling
1. De facturering van de geleverde product(en) geschiedt uitsluitend op naam en klantnummer. De betaling van de eindbedragen van de Overeenkomst dient te gebeuren middels het afgeven van een machtiging tot automatische incasso dan wel middels betaling door een (bank)overboeking, te voldoen zonder enige korting of beroep op compensatie. Van voornoemde betalingswijzen kan door Afnemer uitsluiten worden afgeweken indien en voor zover die uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2. De aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen dienen binnen vijf dagen na factuurdatum aan DREAMINCODE te zijn voldaan. Bij de betaling per bank, hetzij door automatische incasso of middels overschrijving, geldt de dag van cre- ditvalutering van de rekening van DREAMINCODE als dag van betaling.
3. De aan Afnemer kenbaar gemaakte betalingstermijn is een fatale termijn. Indien Afnemer niet in overeenstemming met het voorstaande tijdig of volledig heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebre- kestelling of sommatie is vereist en is DREAMINCODE gerechtigd aan de afnemer een dagrente in rekening te brengen gelijk aan ten hoogste 4,25% ‘s jaars boven de wettelijke handelsrente. Alle op de invordering van verschuldigde bedragen vallende kosten, met name de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een mini- mum van €50,-- en onverminderd het recht van DREAMINCODE om verdere redelijke kosten bij de afnemer in rekening te brengen.
4. DREAMINCODE is gerechtigd tot verrekening van verschuldigde of te vorderen bedragen, welke DREAMINCODE van Afnemer te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.
5. DREAMINCODE behoudt zich het recht voor product(en) alleen te leveren tegen directe betaling door Afnemer, zulks ter beoordeling van DREAMINCODE.


6. Eigendomsvoorbehoud
1. De door DREAMINCODE geleverde product(en) blijven eigendom van DREAMINCODE tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde verkoopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten. De door DREAMINCODE aan Afnemer geleverde pro- ducten zijn geleverde onder de opschortende voorwaarden van volledige betaling van de koopprijs, rente en kosten door Afnemer. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde product(en) over op Afnemer; de beta- ling wordt steeds geacht betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur. Indien het eigendomsvoorbehoud door DREAMINCODE wordt ingeroepen heeft Afnemer geen recht op vergoeding van bewaringskosten, noch een beroep op enig retentierecht.
2. Alle in het bezit van Afnemer zijnde, van DREAMINCODE afkomstige, product(en) worden geacht dezelfde te zijn als die, welke op onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit van Afnemer zijnde hoeveelheid product(en) naar soort en samenstelling de hoeveelheid niet te boven gaan.
3. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde product(en) zorgvuldig en als herkenbare eigendom van DREAMINCODE te bewaren en deze afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
4. Afnemer is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde product(en) in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vesti- gen.
5. Afnemer is gerechtigd de geleverde, nog niet (volledig) betaalde product(en) te vervreemden en/of te verwerken, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij DREAMINCODE Afnemer schriftelijk heeft gesom- meerd de geleverde producten onmiddellijk aan DREAMINCODE ter beschikking te stellen.
6. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van DREAMINCODE:

a. DREAMINCODE toegang te verlenen om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door DREAMINCODE geleverde producten zich bevinden, teneinde DREAMINCODE in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen;

b. eventuele vorderingen van Afnemer op verzekeraars, betreffende de producten als bedoeld in dit artikel, aan DREAMINCODE te verpanden;

c. eventuele vorderingen van Afnemer op haar debiteuren, betreffende de producten als bedoeld in dit artikel, aan DREAMINCODE te verpanden;

d. medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen welke DREAMINCODE wenst te treffen ter bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten.


7. Garanties, klachten en reclame
1. DREAMINCODE geeft geen of geen verdergaande garanties op producten dan de garanties van haar toeleveranciers en/of producenten van het betreffende product.
2. Afnemer dient bij de in ontvangstneming van de product(en) te controleren of de levering overeenstemt met de Overeenkomst. Bij aflevering van de product(en) dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door Afnemer of het afleveringsdocument, danwel op andere directe wijze aan DREAMINCODE kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat Afnemer de producten bij levering in ieder geval uiterlijk in deugde- lijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
3. Klachten over niet direct constateerbare schades, gebreken of tekorten betreffende het geleverde dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 24 uur na levering, schriftelijk aan DREAMINCODE te zijn gemeld.
4. Ieder vorderingsrecht van Afnemer op DREAMINCODE betrekking hebbende op fouten in de levering of schades, gebreken of tekorten in of aan door DREAMINCODE geleverde producten vervalt onherroepelijk zodra de hiervoor vermelde recla- metermijnen zijn verstreken.
5. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures terzake het doen van mededelingen over klachten, zal DREAMINCODE zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van DREAMINCODE, hetzij het gebrek herstellen danwel een vervangend product leveren danwel, indien de koopsom voor het betreffende product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De afnemer zal terzake dit soort situa- ties van DREAMINCODE nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen; de aansprakelijkheid van DREAMINCODE blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarover werd gereclameerd.
6. Afnemer heeft nimmer het recht om betaling van de factuur op te schorten.


8. Aansprakelijkheid
1. DREAMINCODE aanvaart uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover Afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van DREAMINCODE. De hieruit voortvloeiende aan- sprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de Overeenkomst die tot de schade heeft geleid.
2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid dan welke bepaald in lid 1, voor DREAMINCODE, uit welke hoofde ook ontstaan wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Voorts vrijwaart Afnemer DREAMINCODE tegen alle aanspraken van derden ter zake van door derde(n) eventueel geleden of te lijden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel bepaald.


9. Overmacht
1. Indien DREAMINCODE door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, jegens Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht- toestand.
2. Indien DREAMINCODE door de overmachttoestand de Overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft DREAMINCODE het recht de Overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks geheel ter beoordeling van DREAMINCODE.
3. In geval van een overmachttoestand aan de zijde van DREAMINCODE heeft Afnemer nimmer enig recht op (schade)vergoeding.


10. Wanprestatie en ontbinding
1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft DREAMINCODE ingeval van wanprestatie van Afnemer tevens het recht de Overeenkomst op te schorten of deze ten dele of geheel te ontbinden, zulks geheel ter beoordeling van DREAMINCODE. DREAMINCODE is in voornoemd geval gerechtigd tot een vergoeding van alle geleden en nog te lijden schade welke direct of indirect een gevolg is van de wanprestatie van Afnemer.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is eveneens van toepassing indien de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien Afnemer surseance van betaling of een gerechtelijke schuldsaneringsregeling heeft aange- vraagd, zijn onroerende zaken in beslag genomen zijn, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde(n) is of wordt overgenomen. In al de voornoemde gevallen van dit lid zijn alle vorderingen die DREAMINCODE op Afnemer heeft terstond opeisbaar.

11. Overdracht en verval van recht
1. DREAMINCODE is bevoegd haar rechten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derde(n).
2. Iedere vordering tegen DREAMINCODE vervalt, indien DREAMINCODE niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op de vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.


12. Rechtskeuze
1. Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is expliciet uitgesloten.
2. De rechter uit het arrondissement Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met DREAMINCODE gesloten Overeenkomsten. Niettemin heeft DREAMINCODE het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Afnemer, zulks geheel ter beoordeling van DREAMINCODE.


13. Vindplaats Voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn vastgesteld per 04-06-2015 en komen te vervallen op 01-01-2017.